Çevre & İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız

Çalık Enerji, petrol, gaz ve enerji sektörlerinde, kaliteli, yaratıcı, çevreye ve insana duyarlı projeleri ile tanınır. Hizmetlerini sürekli geliştirerek ve paydaşlarını sürekli bilgilendirerek değer yaratı​​r.

Çevre & İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız

Liderlik ve Taahhüt

 • İSGÇ ve bu alandaki sosyal sorumlulukların birer değer olarak ele alınması,
 • Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi, paylaşılması,
 • Her çalışanın İSGÇ adına yapabileceklerinin destekl​enmesi,
 • Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği ve mesleki hastalıkların önlenmesine yönelik kararlılık,
 • Şantiye ve çalışma ortamları için gerekli kaynakların temin edilmesi, güvenli çalışma alanları oluşturulması

Risk Yönetimi
 • Risk tabanlı düşünce sisteminin oturtulması,
 • Önleyici tutumların izlenmesi,
 • Acil durum risklerinin değerlendirilmesi ve azaltmaya yönelik faaliyetler geliştirilmesi,
 • Tüm tehlikelerin risklerin, çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi,
 • Muhtemel acil durum ve kazaların belirlenmesi
Planlama

 • İç ve dış hususların belirlenmesi,
 • Risklerin ve fırsatların belirlenmesi,
 • İSGÇ hedeflerinin belirlenmesi ve ilgili taraflarla paylaşılması,
 • Gerek ülkemizde gerekse faaliyet gösterilen diğer ülkelerde geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum gösterilmesi,
 • Hedeflere ulaşmak için uygun KPI’lar hazırlanması

Yetkinlikler
 • Çalışanların İSGÇ politikası konusunda bilgilendirilmesi, katkı sağlamaya teşvik edilmesi,
 • İSGÇ eğitimlerinin sağlanması,
 • Çalışanların İSGÇ farkındalıklarının arttırılması
Uygulama

 • Tüm faaliyetlerin İSGÇ yönetim sistemi ile uyumlu olarak sürdürülmesi,
 • Doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Güvenli teçhizatlara yatırım yapılması,
 • Acil durumların yönetilmesi, acil durumlarla ilgili tatbikatlar yapılması

İzleme ve Gözden Geçirme
 • İSGÇ hedeflerinin ve KPI’ların izlenmesi,
 • Yönetimin Gözden Geçirme girdileri olarak ele alınması,
 • Alt yüklenicilerin İSGÇ performanslarının değerlendirilmesi,
 • Kazanılan kurumsal bilginin paylaşılması
Sosyal Sorumluluklar

 • Projelerden etkilenen topluluklarla iyi ilişkiler kurulması ve İSGÇ farkındalıklarının arttırılması,
 • Doğadan kaybettirdiğimizi kazanmak için sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülmesi