Çalık Enerji

Çalık Enerji olarak kurulduğumuz 1998 yılından bu yana farklı coğrafyalarda gerçekleştirmekte olduğumuz başarılı anahtar teslim taahhüt operasyonları projeleri ile dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer almaktayız.

Çalık Enerji'de Kariyer

Çalık Enerji, değişmeye devam eden iş dünyasında rekabet üstünlüğünü, nitelikli insan gücüyle sağlamayı hedeflemektedir. 

Çalık Holding’in “adalet” ve “insan odaklılık” değerleriyle hareket etmektedir.  

Performans yönetimini ve kariyer ile yedekleme planlarını, tüm çalışanlara eşit iş fırsatları sunma amacı doğrultusunda odağına almaktadır. 

Bir diğer temel değeri olan “çeviklik” ile yalnızca Türkiye’nin değil, çalıştığımız tüm ülkelerin iş ve sosyal güvence yasalarına uygun hareket etmektedir.  

Ülkelerin talepleri için hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip organizasyonlar oluşturmakta ve yerel istihdam sağlamaktadır. 

Bunların yanı sıra, sürdürülebilirlik bakış açısıyla büyümeye devam edebilmesi için önemli bir yol haritası olma niteliği taşıyan kurumsal iş ilkelerini benimsemektedir.  

Söz konusu ilkeler ile bugünün gerçeklerinin kavranmasını ve geleceğin muhtemel oluşumlarına hazır olunmasını sağlamakta, bu sayede sağlam ve dinamik yapılar kurmaya devam etmektedir. 

Kurumsal iş ilkeleri, aşağıda yer alan maddelerle açıklanmaktadır; 

• Şeffaflığa dayalı açık bir iş anlayışı, 

• Yaratıcı, verimli ve etkin bir iş yönetimi, 

• Etkin iletişim ve sürekli eğitim ortamı, 

• Yenilikçi ve geliştirici iş yapma şekli, 

• Güncel teknoloji kullanımı, 

• Müşteri odaklı çalışma anlayışı, 

• Sevgiye ve saygıya dayalı çalışma ortamı, 

• Toplumun inançlarına, temel değerlerine duyarlı ve saygılı iş yapış süreci.

İnsan Kaynakları Politikamız

Nitelikli insan kaynağını başarılı performansını sürdürülebilir kılan en önemli unsurlar arasında olduğunun bilinciyle hareket eden Çalık Enerji, iş süreçlerini daha etkin hale getirmek için işe alımlardan mesleki ve yönetsel eğitim programlarına kadar pek çok alanda düzenli faaliyetler yürütmektedir. 

Çalık Enerji’nin İnsan Kaynakları Politikası
 • Çalık Enerji’nin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların motivasyonlarını ve Şirket’e olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
 • Şirket çalışanları arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayların Şirket bünyesine kazandırılmasını sağlamak,
 • Şirket’in politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,
 • Çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Çalışanların yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Çalışanların mesleki ve kişisel yetkinliklerini güncel tutarak, eğitim ve gelişimlerini yaşam boyu sürdürebilmelerini sağlamak,
 • Çalık Enerji’nin hedeflerinin ve geleceğinin devamlılığı için birer mentor olacak, değişimi yönetecek liderleri Şirket içinden yetiştirmek, 
 • Çalışanların yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
 • İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,
 • Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak.

İşe Alım

Çalık Enerji’nin seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; eğitim seviyesiyle, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın adayları Şirket bünyesine kazandırmaktır. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizi fırsat eşitliği prensibini esas alarak yürütmekteyiz. Seçme ve yerleştirme sürecinde Şirket’in ana ilkesi, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip ve toplumsal değerleri benimseyip yaşatacak adaylara eşit fırsat vermektir.

Çalık Enerji’yi kurumsal amaçlarına taşıyacak, temel yetkinliklere ve profesyonel becerilere sahip en iyi adayı Şirket bünyesine kazandırmak amacıyla yapılan başvuralar ayrıntılı olarak incelenmektedir. İşe alımlarımızda kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir. Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, seçim araçları kullanılmaktadır. Adayların güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında bilgi alabilmek amacıyla Kişilik Envanteri, Yabancı Dil Sınavı işe alım süreçlerinde uygulanmaktadır.

Ücretlendirme ve Yan Hak Yönetimi

Çalık Enerji’de ücret ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Çalışanların aylık ücretleri, iş değerlendirme seviyesi ve görevinin gerektirdiği deneyim göz önünde tutularak İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saptanmaktadır. Söz konusu ücretler İnsan Kaynakları Departmanı’nın en az yılda bir kere yapacağı piyasa araştırması sonuçlarına ve günün ekonomik şartlarına göre belirlenmektedir. 

Performans Değerlendirme

Çalışanların verimliliği ölçümlenmesi, terfi, kariyer planlama, ödüllendirme ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, rotasyon ve organizasyon değişikliğinde geribildirimlerle gelişimlerine destek sağlanması amacıyla her yıl performans değerlendirme yapılmaktadır. Performans Yönetim Sistemimiz ile iş hedeflerimize ulaşmayı, çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını ortaya çıkarmayı ve yüksek performansı kurum kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Performans Yönetim Sisteminde yıllık performans değerlendirme sürecimiz 3 aşamadan oluşmaktadır; Hedef Belirleme; Yıllık şirket hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımız yöneticileri ile biraraya gelerek bireysel hedeflerini belirler. Ara Değerlendirme Sene başında belirlenen hedefler gözden geçirilir.

Yıl sonu Değerlendirme Kurumsal ve bireysel hedef gerçekleşenleri değerlendirilir. Performans yönetim sisteminden sağlanan çıktılar kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme süreçlerine girdi sağlamaktadır. Bu dönemde çalışanlar yöneticilerinden geri bildirim alır ve kariyer hedeflerine yönelik kişisel gelişim planları belirlenir. Performans yönetim sisteminden sağlanan çıktılar kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme süreçlerine girdi sağlamaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim planlamaları Çalık Enerji’nin kurumsal amaçlarını taşıyacak insan kaynağına eşit fırsatlar tanınarak planlı, düzenli, sürekli, etkin ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılmakta ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği ve gelişebileceği bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir. 

Oryantasyon

İnsan Kaynakları Departmanı, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir. İşe yeni alınan her personel Çalık Enerji’nin vizyonuna, misyonuna ve organizasyon yapısına uyumunu sağlayacak kural ve prosedürlerden haberdar edilmek, işine hâkim hale getirerek çalışmaya başlatılmak için Oryantasyon Eğitimi’ne tabi tutulmaktadır. Oryantasyon programımızdaki amaç çalışanın işe uyumunu hızla sağlayarak performansı arttırmak ve işgücü devir oranını azaltmaktır.

Kariyer Yönetimi

Çalık Enerji’de her çalışana eşit olanaklar sağlayan, Şirket’in gelecek hedeflerine ulaşabilmek için çalışanları kendi alanlarında geliştirebilecek, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci mevcuttur. Şirket’in geleceğe dönük hedefleri ile çalışanın hedefleri arasında eş güdüm sağlanması amacıyla yapılan terfiler yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirmektedir.

Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Çalık Holding ve iştirakleri arasında da kariyer fırsatları çalışanlar için mevcuttur. Şirket hedefleri göz önünde bulundurularak çalışan yeterliliklerimiz ve performans değerlendirme sistemimiz çerçevesinde çalışan memnuniyeti de temel alınarak çalışanlarımızın kariyer yolunu açmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Açık

Pozisyonlarımız